Etowah Presbyterian Church | PO Box 384, Etowah, NC 28729 | 828-595-9394 | Rev. Kyle Segars